Panaszkezelés

Tisztelt Fogyasztók!

A fogyasztóvédelmi tárgyú beadványok gyorsabb és költséghatékonyabb intézése érdekében a következőkre hívjuk fel szíves figyelmüket:

Tisztelettel tájékoztatjuk a fogyasztókat, hogy társaságunk 

 • székhelye: 1037 Budapest, Zay u. 5
 • a panaszügyintézés helye a társaság mindenkori székhelye, amelynek levelezési címe megegyezik a székhellyel.

Az esetleges panaszok szóban, írásban és elektronikus formában az info@vitafood.hu email címre történő megküldéssel is közölhetőek. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát 

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadjuk
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrizzük, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

A panasz elutasítása esetén a fogyasztót írásban tájékoztatjuk arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 

Amennyiben a panaszkezelés általunk nem vezet eredményre, elektronikus úton benyújtandó panaszok, kérelmek esetében kérjük, hogy azt a fogyasztóvédelmi hatóság részére az Ügyfélkapun keresztül, a megfelelő űrlapok kitöltésével küldje meg. Amennyiben nincs még ügyfélkapus regisztrációja, lehetősége van ideiglenes regisztrációval is beküldenie a kérelmet. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) rendelete alapján közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel az NFH jár el.

Amennyiben panaszával írásban, ill. elektronikusan mégis a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot keresi meg az illetékes felügyelőség helyett, úgy – a tartalom érdemi vizsgálata nélkül - a beadvány áttételére kerül sor a beérkezését követő 8 napon belül.

Az illetékes felügyelőségek listáját az NFH honlapján érheti el.

Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

A közigazgatási eljárási törvény értelmében a kérelemnek kötelezően tartalmaznia szükséges 

 • az ügyfél és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét,
 • az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, 
 • továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Fentieken túl a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezései alapján a kérelemnek az alábbiakat is tartalmaznia szükséges: 

 • a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét, 
 • a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét, 
 • a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot, valamint 
 • a kérelmező aláírását.

Ezen adatok valamelyikének hiányában beadványa közérdekű bejelentésként intézhető el, amelyben az eljárást kezdeményező személy ügyfélnek nem minősül.

Az eljárási kérelem benyújtásához segítséget nyújtó űrlapot elérheti innen:

Vonatkozó jogszabályok felsorolása: